Pogoji poslovanja

V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso vidne ali razumljive, me na to opozorite, da vam lahko pred naročilom pravilno svetujem.

1. člen
(splošno)

Namen pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne poslovanja med ponudnikom metkart.si in naročniki.
Pogoji poslovanja zajemajo ureditev delovanja ponudnika, pravic naročnika in poslovnega odnosa med ponudnikom in naročnikom.
Veljavni so ob vsakem obisku ali naročilu na spletni strani metkart.si.

Sistem oddaje naročila pri ponudniku metkart.si zahteva za uspešno oddajo naročila obvezno potrditev “Pogojev poslovanja”.
V kolikor so naročniku pogoji poslovanja nejasni, ima možnost, da pred oddajo naročila ponudnika pozove k njihovi razjasnitvi. Ker so vsi pogoji objavljeni in jasno razvidni na spletni strani ponudnika metkart.si, argumenta nepoznavanja “Pogojev poslovanja” ne upoštevam.

Pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo naročnika ali ponudnika sprejmeta in podpišeta naročnik in ponudnik.

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z
Obligacijskim zakonikom (OZ),
Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot),
Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT),
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1),
Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1),
Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS).

2. člen
(temeljni pojmi)

– Kot ponudnik se razume podjetnik Metka Kukovič, nosilka osebnega dopolnilnega dela, ki je upravljavec portala metkart.si.
– Kot kupec se razume vsaka fizična oseba (potrošnik) ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani metkart.si.
– Kot bistvene sestavine naročila se razumejo tisti podatki, brez katerih naročilo ne more biti veljavno oddano.
– Kot nebistvene sestavine naročila se razumejo tisti podatki, ki so pri oddaji naročila priporočljivi, niso pa nujni.
– Kot naročilnica se razume obrazec za oddajo naročila na spletni strani metkart.si.
– Kot zadnji čas oddaje portreta na pošto se razume datum, ko naj bo portret odposlan. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko portret odpošlje tudi pred tem datumom, v vsakem primeru pa najkasneje na datum, ki ga kupec navede v naročilu.
– Kot dodatne opombe in želje se razumejo podatki kupca o zahtevah glede izgleda portreta. Kupec jih vnese v neobvezno polje v “naročilnici“, ali jih pripiše k naročilu, oddanemu preko elektronske pošte. V primeru, da kupec te podatke pripiše, jih je ponudnik dolžan upoštevati.

3. člen
(identiteta ponudnika)

Metkart.si je spletni portal, ki ga upravlja Metka Kukovič, nosilka osebnega dopolnilnega dela, davčna št.: 57747997. Nosilka je vpisana  v seznam posameznikov, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, pod zaporedno številko 25407, z datumom prve priglasitve osebnega dopolnilnega dela 06.05.2022. 

4. člen
(cene)

Vse cene na spletni strani metkart.si so izražene v evrih (€).

Vse objavljene cene na spletni strani metkart.si so izražene brez davka na dodano vrednost.
Izjavljamo, da nismo davčni zavezanec, zato davek na dodano vrednost ni obračunan!

V primeru morebitne nejasnosti in nesporazuma glede cen, obveljajo cene, navedene v predračunu, ki ga prejme kupec pred sklenitvijo posla.
Morebitna odstopanja od cenika so možna le v primeru “Pogodbe” med ponudnikom in kupcem, kjer so pogoji natančno opredeljeni.

Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

5. člen
(naročilo)

Naročila sprejemamo preko elektronskega obrazca “Naročilnica” na spletni strani metkart.si, ali na elektronski naslov informacije@metkart.si, na podlagi postopka, opisanega na podstrani “Oddaja naročila“.

Z oddajo naročila kupec izjavlja:

  • da je starejši/starejša od 18 let;
  • da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

O uspešnem prejemu naročila je kupec obveščen preko e-pošte. Poleg obvestila o uspešnem prejemu naročila, prejme kupec tudi povzetek oddanega naročila in predračun za plačilo izdelka.

6. člen
(postopek oddaje naročila preko elektronskega obrazca “naročilnica“)

Ko kupec odda naročilo preko elektronskega obrazca “naročilnica”, prejme na svoj elektronski naslov povzetek nakupa (potrditev uspešno izvedenega naročila).

Bistvene sestavine naročila so:
– podatki o naročniku: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, elektronski naslov.
– podatki o naročilu: velikost portreta, število oseb na portretu, zadnji čas oddaje portreta na pošto, ozadje, dodatki pri portretu, dostava, način plačila, najmanj 1 fotografija za portret.

Nebistvene sestavine naročila so:
– podatki o naročniku: podjetje (firma), davčna številka, telefon.
– podatki o naročilu: dodatne opombe in želje, dodatne fotografije za portret.
– strinjanje z objavo fotografij portreta v promocijske namene na spletni strani metkart.si in ostalih straneh.

7. člen
(postopek oddaje naročila preko e-pošte)

Kupec odda naročilo preko e-pošte tako, da v elektronsko sporočilo vnese najmanj vse bistvene sestavine naročila portreta in sporočilo pošlje na elektronski naslov informacije@metkart.si. Za oddajo naročila preko e-pošte se smiselno uporabljajo enaka določila kot za oddajo naročila preko naročilnice.

Bistvene sestavine naročila so:
– podatki o naročniku: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, elektronski naslov.
– podatki o naročilu: velikost portreta, število oseb na portretu, zadnji čas oddaje portreta na pošto, ozadje, dodatki pri portretu, dostava, način plačila, najmanj 1 fotografija za portret.
– za uspešno oddajo naročila je zahtevano strinjanje s pogoji poslovanja. Kupec se mora pred oddajo naročila vnovič seznaniti s pogoji poslovanja.

Nebistvene sestavine naročila so:
– podatki o naročniku: podjetje (firma), davčna številka, telefon.
– podatki o naročilu: dodatne opombe in želje, dodatne fotografije za portret.
– strinjanje z objavo fotografij portreta v promocijske namene na spletni strani metkart.si in ostalih straneh.

8. člen
(izvršitev naročila)

Ponudnik se zavezuje k pravočasni izdelavi portreta.
Portret je odposlan najkasneje na dan, ki ga kupec navede v naročilu kot zadnji čas oddaje pošiljke na pošti. Kupec prejme na ta dan preko e-pošte obvestilo o uspešno odposlanem portretu, ki vsebuje tudi sledilno številko ponudnika poštnih storitev, s pomočjo katere lahko kupec sledi dostavi portreta.

9. člen
(dostava)

Portret je dostavljen po pošti, z uporabo dostavnih storitev Pošte Slovenije.
Za zamudo in težave pri dostavi s strani Pošte Slovenije ponudnik ne odgovarja.

Kupec lahko izbira med dvema vrstama dostave:
– priporočena dostava,
– hitra pošta.
V skladu z 28. členom Splošnih pogojev izvajanja univerzalne poštne storitve, ki veljajo od dne 15.09.2014, so pošiljke pri priporočeni dostavi praviloma prenesene v roku enega dne oziroma najkasneje v roku treh dni.
Pošiljke s storitvijo hitre pošte so prenesene v roku enega dne ali še isti dan.

V primeru zapletov pri ponudniku poštnih storitev, se lahko čas dobave podaljša.

10. člen
(poškodbe blaga)

Ponudnik odpošlje izdelek v primerni embalaži (poštni tulec) in ustrezno zaščiten. Za morebitne poškodbe, ki bi nastale ob pošiljanju, ne odgovarjamo. Za izgubo ali poškodbe pošiljke odgovarja dostavljavec. Če sumite, da je bila pošiljka med dostavo poškodovana, prejeto blago preglejte takoj in ob prisotnosti dostavljavca. Vse kasnejše reklamacije poškodb blaga prevozniki upoštevajo le izjemoma in jih tudi mi ne moremo rešiti.

11. člen
(način plačila)

Kupec izvede plačilo na podlagi predračuna, ki ga lahko prejme v elektronski obliki na njegov e-mail.
– predračun v elektronski obliki prejme naročnik sočasno s potrditveno e-pošto o uspešno izvedenem naročilu.

Predračun je mogoče poravnati na dva načina:
– 100% avans takoj po oddaji naročila ali
– 50% avans takoj po oddaji naročila, preostalih 50% zneska po prejemu izdelka.

Cena izdelka na računu je določena na podlagi cenika, veljavnega na dan naročila.
Kupec prejme račun skupaj s končnim izdelkom.

12. člen
(dokumentacija)

Vse dokumente, predračune, pogodbe, račune pošljemo v enem izvodu kupcu v elektronski obliki in/ali na papirju, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetnika.
Dostop do dokumentov, hranjenih pri podjetniku je možen na podlagi predhodnega dogovora s podjetnikom.

Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe, računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, kadar kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.

13. člen
(odstop od pogodbe)

Portret je blago, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam (unikaten izdelek), zato kupec nima pravice do odstopa od pogodbe (glej: 1. točka petega odstavka 43.č člena ZvPOT).

14. člen
(odgovornost za napake)

Objavljene fotografije portretov so simbolične. Prizadevamo si, da so izdelki estetski in v največji možni meri skladni s fotografijami, po katerih naj bo portret risan. Vendar je potrebno upoštevati, da je portret specifično in unikatno ročno delo, zato so glede njegovega izgleda možna manjša odstopanja. Tovrstna odstopanja se ne štejejo za stvarno napako, zato ponudnik zanja ne odgovarja.

Kupec ima možnost, da se še pred naročilom posvetuje o ustreznosti svoje izbire fotografij, izbrane velikosti in ostalih detajlov.

15. člen
(zaščita osebnih podatkov)

Ponudnik se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov uporabnikov (obiskovalcev in kupcev), skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo.
Uporabnikovi/kupčevi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam oz. se ne bodo uporabljali v nasprotju z njihovim namenom, razen v primeru, da se bo uporabnik/kupec izrecno in ustrezno strinjal z drugimi izrecno opredeljenimi nameni uporabe teh podatkov.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov pri ponudniku je ponudnik dosegljiv na kontaktnem naslovu, ki je objavljen na spletni strani ponudnika.

Več o varstvu in obdelavi osebnih podatkov si preberite TUKAJ.

16. člen
(reševanje sporov)

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem “Pogojev poslovanja”, bosta partnerja/pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazuma ni mogoče doseči, je pristojno sodišče v Celju.

17. člen
(izvensodno reševanje sporov – IRPS)

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Metkart.si na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.  (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL)

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.