Varstvo in obdelava osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Metka Kukovič, Tratna pri Grobelnem 25A, 3231 Grobelno, nosilka osebnega dopolnilnega dela. (Kontakt: informacije@metkart.si)

S tem spletnim portalom (www.metkart.si) upravlja Metka Kukovič, nosilka osebnega dopolnilnega dela, ki se zaveda pomembnosti varovanja vaših osebnih podatkov in spoštuje vašo zasebnost, zato z vsako posredovano informacijo ravnamo skrbno. Ker cenimo vaše zaupanje našemu podjetju, vam zagotavljamo varnost in zaupnost pri uporabi in obdelavi vaših osebnih podatkov.

V skladu z Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 2016/679 in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov zbiramo, uporabljamo in obdelujemo osebne podatke v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov, na podlagi vaše osebne privolitve, ki jo sprejmete pri oddaji naročila na spletni strani www.metkart.si, ko s kljukico označite polje »Prebral/-a sem in se strinjam z »Varstvo in obdelava osebnih podatkov« in zaključite postopek oddaje naročila s potrditvijo sprejema Splošnih pogojev sodelovanja tako, da s kljukico označite še polje »Prebral/-a sem in sprejemam Splošne pogoje sodelovanja«.

Namen, pravna podlaga in obseg zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost oziroma obveznost, potrebna za sklenitev pogodbe. Naročnik, na katerega se nanašajo osebni podatki mora za sklenitev pogodbe zagotoviti osebne podatke, v nasprotnem primeru pravnega posla ni mogoče skleniti.

Obdelava vaših osebnih podatkov je torej potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka postanete (priprava računa, oddaja pošiljke) in za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe (priprava predračuna).

Vaše kontaktne podatke (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefonska številka, fotografija) in podatke o portretu (velikost portreta, število oseb na portretu, ozadje, dodatki na portretu, idr.) bomo uporabili za namen izvedbe pravnega posla, katere končni cilj je izdelava in dostava portreta. Zahtevane podatke bomo uporabili le za izdelavo portreta, pripravo predračuna, sestavo računa in napotitev poštne pošiljke na vaš naslov.

Vaše kontaktne osebne podatke (telefonska številka, email) bomo uporabili izključno za namen telefonskega ali elektronskega obveščanja o poteku izdelave portreta, dostave portreta in za morebitna vprašanja, povezana z izdelavo portreta.

Za morebitne napake, spore ali škodo, kot posledice posredovanja napačnih podatkov ne odgovarjamo.

Zavarovanje osebnih podatkov

Pri obdelavi vaših osebnih podatkov in pri ravnanju z njimi bomo ravnali v skladu z zahtevami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007 UPB-1) in Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 2016/679. Za zavarovanje osebnih podatkov bomo uporabili organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščen dostop ali uničenje podatkov, njihove spremembe ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Rok hrambe osebnih podatkov

Vsi osebni podatki se hranijo v skladu z namenom, za katerega se zbirajo in jih bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za namen, za katerega se podatki zbirajo.

Osebne podatke kot so ime, priimek, naslov, pošta in poštna številka, ki so ena izmed sestavin izstavljenega računa, bomo hranili do poteka zakonskega roka za hrambo glavne knjige in dnevnika, ki v skladu z ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE) znaša 10 let.

Osebni podatki kot so telefonska številka, email in fotografije oseb se izbrišejo takoj po izpolnitvi namena.

 

Pravice uporabnika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Zagotavljamo vam pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Kadarkoli lahko pisno ali preko elektronske pošte zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe) ter omejitev obdelave. Imate obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov. Imate tudi pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Vaš zahtevek pošljite na naš naslov Metka Kukovič, Tratna pri Grobelnem 25A, 3231 Grobelno ali po elektronski pošti na e-naslov: informacije@metkart.si.